PRÍNOS PRE VÁS

Spoločnosť IRZ je distribútorom výrobkov fínskej spoločnosti POLAR.

POLAR

KONTROLUJTE SI INTENZITU ZAŤAŽENIA POČAS ŠPORTOVEJ AKTIVITY A REGENERÁCIE, PRE DOSIAHNUTIE LEPŠEJ TRÉNOVANOSTI A FORMY

Získate množstvo najcennejších informácií o Vašom organizme, ak vrcholovo športujete s prístrojmi Polar si určite zvýšite výkonnosť rýchlejšie, ak športujete kondične získate kondíciu jednoduchším a kvalitnejším spôsobom, ak si potrebujete upraviť nadváhu upravíte si ju jednoducho, zdravo a ak budete chcieť, tak navždy.

Monitorovanie intenzity zaťaženia počas výkonu - celú pohybovú aktivitu si môžete nasnímať do testera, preniesť do počítača a podrobne spracovať v programe. V praxi to znamená, že po skončení aktivity (cvičenia, tréningu, pretekov...) máte možnosť najlepšej spätnej väzby na prevedenú činnosť, ktorú môžete zhodnotiť a využiť na plánovanie novej tréningovej jednotky (alebo len akéhokoľvek cvičenia) či celého tréningového procesu. Sám cvičenec prevádzajúci pohybovú činnosť môže podľa potreby riadiť intenzitu zaťaženia okamžite v reálnom čase (vedome zvýšiť alebo znížiť intenzitu cvičenia).

Správne vykonávanie pohybovej aktivity - najčastejším problémom trénerov, športovcov, lekárov je dodržať, či ustriehnuť dodržovanie prevádzania naplánovanej intenzity zaťaženia počas výkonu (pohybovej aktivity - tréningu...) Je veľmi dôležité aby ste pohybovú aktivitu prevádzali skutočne správnou intenzitou a tak dosiahli maximálny efekt (napr. regeneračný tréning sa prevádza v zóne cca od 55% do 70% z max. SF. zvyšovanie kondície v zóne cca od 70% do 85% z max SF). Do testera si nastavíte požadovanú zónu, v ktorej chcete aktivitu prevádzať a ak sa dostanete mimo zónu, tester vás zvukovo upozorní. Samozrejme okamžite po skončení aktivity si pozriete údaje koľko času z prevedenej aktivity ste skutočne strávili v nastavenej zóne, koľko pod a koľko nad zónou.

Ťažko na cvičišti = ľahko na bojišti - nasnímate si celé preteky (lekári napr. nejakú vzorovú aktivitu) a dostanete údaje o skutočnej intenzite zaťaženia počas vrcholového výkonu. Niekedy je totiž pomerne náročné napodobniť intenzitu zaťaženia pretekov v tréningu. Pri pretekoch vplýva na organizmus množstvo faktorov (ako napr. povzbudzujúci dav divákov, eufória, výkony súperov, tlak. hodnoty podujatia- Majstrovstvá sveta sú viac ako Majstrovstvá okresu a pod.), ktoré sa pri tréningu nevyskytujú. Všetky tieto faktory ovplyvňujú výkon smerom hore a teda zvyšujú SF. Následne môžete pomocou testera napodobniť intenzitu zaťaženia v tréningu a dosiahnuť podobný stav fyziologických dejov v organizme ako pri pretekoch. Je samozrejme nezmysel, aby sa organizmus dostával do závodného stavu (čiže "skutočného" maximálneho výkonu) až na pretekoch a čakalo sa ako na to zareaguje.

Dosiahnutie maximálneho výkonu - počas pohybovej aktivity (pretekov) je nutné sledovať výšku SF (určuje intenzitu zaťaženia) a pomocou nej kontrolovať výkon, aby nedošlo k "prepáleniu" tempa alebo k príliš nízkej intenzite. Povzbudzujúci dav divákov, eufória, výkony súperov, tlak hodnoty podujatia dokážu vyburcovať športovca k príliš vysokému výkonu v danom momente, ktorý má na celkový výkon negatívny dopad. Niekedy stačí znížiť intenzitu na krátky čas alebo len prestať zrýchľovať a zamedziť tak "prepálenie" výkonu. Samozrejme pri individuálnych výkonoch (triatlon, v cyklistike časovka, v behu maratón...) hrozí okrem prepálenia tempa aj príliš nízky výkon, pri ktorom môže vzniknúť veľký časový deficit, ktorý sa už nepodarí do konca pretekov dobehnúť.

Získať dôležité informácie o predštartovom stave - každý organizmus individuálne reaguje na psychické zaťaženie hodnoty pretekov. Pred Majstrovstvami sveta (či iným dôležitým podujatím) sa psychika športovca (nervozita, strach zo zlyhania, tlak obhájenie titulu apod.) odzrkadľuje aj niekoľko dní vopred na výške srdcovej frekvencie a teda aj na zaťažení organizmu. Je nutné vytvoriť športovcovi čo najlepšie podmienky na regeneráciu síl pred športovým výkonom. Samozrejme dôležité je poznať aj reakcie športovca tesne (niekoľko minúť až sekúnd) pred štartom.

Správne naladenie organizmu pred pohybovou činnosťou - pred pretekami (či akoukoľvek pohybovou činnosťou) je dôležité, aby organizmus dosiahol správnu teplotu, metabolizmus sa prispôsobil nastávajúcemu výkonu, jednoducho, aby športovec bol schopný od začiatku podať maximálny výkon (ak je to potrebné). Často práve zlým rozcvičením nastane v organizme na začiatku výkonu napr. príliš veľké nahromadenie laktátu, metabolizmus ešte nie je nabehnutý na katabolizmus (potrebné zvlášť pri dlhších výkonoch v okolí anaeróbneho prahu), náchylnosť na zranenia a pod. Tým, že už v rozcvičení dosahujete určitú úroveň srdcovej frekvencie, viete, že v organizme nastávajú fyziologické deje potrebné k výkonu (nábeh na katabolizmus, príprava CNS na výkon, zahriatie a pod.).

Predchádzať zraneniam - pri rozcvičení na správnych hodnotách SF, maximálne znížite predpoklady na zranenie.

Jednoduché určenie funkčného stavu organizmu - jednoduchým testom (Ruffierova skúška) môžete určovať pripravenosť organizmu na zaťaženie alebo stupeň regenerácie po zaťažení. Ak je prevádzaný v štandardných podmienkach (napr. ráno po prebudení) získate kvalitné ingormácie s okamžitého, ktátkodobého a dlhodobého hľadiska. Na základe týchto informácii je možné presne určiť, kedy je vhodné naplánovať a prevádzať ďalšiu tréningovú jednotu, aby bol organizmus dostatočne funkčne pripravený.

Trénigový denník (je súčasťou software POLAR) - je zrkadlom každého športovca a nanahraditeľnou spätnou väzbou pri tvorní ďalšieho tréningového plánu. Do denníka je možné zaznamenať druh aktivity (plávanie, cyklistika, beh a pod.), spôsob prevedenia (tréning, preteky, pohybobý test, regenerácia a pod.), rannú kľudovú SF, ortostatický test, hmotnosť osoby, kompletné podmienky pri akých bol výkon prevedený (aké bolo zotavenie z predošlej pohybovej aktivity dohromady alebo každú zvlášť, jednoducho a rýchlo sledovať kvalitu a kvantitu tréningu a mnoho ďalších ukazovateľov pre kvalitné riadenie tréningového procesu. Samozrejme ku všetkým týmto informáciám je priradená krivka SF ktorú si môžete prezerať s časovým odstupom aj niekoľko rokov. Je to absolútne špičková spätná väzba pre tvorenie tréningového procesu.

Dokážete včas spozorovať prichádzajúcu chorobu - napríklad dôsledným sledovaním rannej kľudovaj SF, hodnoty ukľudnenia, pružnosti SF, získate zaručené, presné a potrebné informácie o stave organizmu. Ak je vzostup rannej SF vyšší ako je obvyklé, hodnoty ukľudnenia bezprostredne po výkone sú nízke, elasticita (pružnosť-odpoveď organizmu na zaťaženie) SF je slabá môže tento neprirodzený vzostup signalizovať začínajúcu chorobu, vysoký stupeň únavy, prípadne pretrénovanie. V každom prípade je potrebné previesť dôkladnú analýzu príčiny tohto stavu a upraviť ďalší tréningový proces. Srdce nám dáva informácie vždy s určitým predstihom ako ich dokážeme rozpoznať vedomím.

Dokážete včas spozorovať pretrénovanie - je veľmi potrebné, aby tréner či športovec rozpoznal pretrénovanie už v úplnom začiatku. Niektoré z ukazovateľov pretrénovania sú napr. neschopnosť športovca dlhodobo udržať SF na úrovni 85% a viac z max. SF (a nedokáže sa vôbec alebo len s veľkými problémami pohybovať v okolí anaeróbneho prahu, zvýšená ranná kľudová SF, nízka okamžitá hodnota ukľudnenia po výkone a pod.). Zabrániť pretrénovaniu je možné úplne jednoduchým dodržovaním stanovenej zóny. Takto najjednoduchšie je možné kontrolovať intenzitu zaťaženia a zabrániť pretrénovaniu alebo preťaženiu. Často sa podarí, odhalením pretrénovania minimalizovať časové straty na minimum a tak zachrániť napr. pred dôležitým svetovým podujatím, mnohoročnú kvalitnú prácu športovca a realizačného tímu.

Testovanie - testovanie patrí medzi najdôležitejšie ukazovatele rastu výkonnosti a je z hľadiska časového najvýhodnejšie (prevedenie testov môže byť od seba vzdialené aj niekoľko rokov). Je jedno aké je tréningové obdobie, ak však získate v teste lepšie výsledky ako pri poslednom testovaní (alebo porovnáte rovnaké testy z rovnakého obdobia), ste v lepšej kondícii. S meracími zariadeniami SF od firmy POLAR je možné prevádzať napr. Conconiho test, Intervalový test, Chodecký test, Test pretrénovania, Test maximálneho úsilia a rôzne ďalšie testy (napr. pozri kapitolu Trénovanosť a forma). Dôležité je, že vždy získate, pri približne rovnakých vonkajších podmienkach, objektívne výsledky.

Trénovanie a forma - z výsledkov testovania získate informácie o trénovanosti a forme. Ukazovateľom trénovanosti a formy je aj minimálna, kľudová a maximálna SF, okamžitý pokles SF po zaťažení a hodnota variability SF. Pozri kapitolu Trénovanosť a forma.

Rozdelenie osôb (športovcov) do skupín - využíva sa najmä v kolektívnych športoch. Rozdeliť môžete športovcov napríklad podľa hodnoty maximálnej srdcovej frekvencie. Ak by ste chceli trénovať so skupinou vytrvalosť a všetci by bežali spolu, môže nastať situácia, že niektorí v skupine by trénovali na hodnotách 70% z max. SF a niektorí na 90% z max. SF. Nie každý má rovnakú maximálnu SF. Šprintéri by sa mohli pretrénovať pri vytrvalcoch vo vytrvalostnom tréningu a opačne. Stačí ak všetkým v skupine zmeriate max. SF a môžete ich rozdeliť do skupín napríklad od 185 do 190, od 190 do 195, od 195 do 200 atď. Potom môže každá skupina trénovať na určitej výške SF (tester môže mať iba jeden) a nikto sa nepretrénuje a ani nebude ulievať.

Udržovanie telesnej hmotnosti alebo chudnutie - z fyziológie je známe, že spaľovanie tukov prebieha iba za prítomnosti kyslíka. To znamená, že intenzita zaťaženia nesmie byť príliš vysoká, ale ani príliš nízka. Najvýhodnejšie je pohybovať sa v zóne SF od 60% do 70% max. SF.

Všeobecné informácie pre prax

Zóny srdcovej frekvencie - provoradé pri tvorbe tréningu je nutné stanoviť si cieľ pohybovej sktivity a tréninfové zóny SF, v ktoých budete pohybovú aktivitu vykonávať. Tréningová zóna sa stanovuje podľa druhu činnosti, ktorú chrakterizuje intenzita a doba trvania činnosti . Intenzitu činnosti je možné rozdeliť do niekoľko zón SF. Každej zóne zodpovedá určitá úroveň SF (existuje viac foriem výpočtu zón SF). Zóny nie sú presne ohraničené ale sa mierne prekrývajú:

Zóna SF nad anaeróbnym prahom 90 100% max. SF
Aeróbno - anaeróbna zóna SF 80 90% max. SF
Aeróbna zóna SF 70 80% max. SF
Zóna SF využívaná k úprave telesnej hmotnosti 60 70% max. SF
Zóna SF pri rekreačnej pohybovej aktivite 50 60% max. SF

Napríklad 70% z max. Sf 200 úderov za minútu sa vypočíta:

200(max.SF) x 0,70 (70%) = 140 úderov/minútu
Rozdelenie srdcovej frekvencie do tréningových zón SF má zásadný význam pre riadenie športovej prípravy jej individualizáciu, efektívnosť a účinnosť dosahovania určeného cieľa.

Ruffierova skúška - kvalitatívne lepším ukazovateľom ako je úroveň kľudovaj SF sú rôzne funkčné skúšky. Jedna z nich je Ruffierova skúška, ktorá určuje funkčný stav kardiovaskulárneho systému a pripravenosť organizmu na zaťaženie. Táto skúška sa skladá z troch častí. V prvej časti sa prevádza 2 minútové sledovanie kľudovej SF v sede, po ktorom v druhej časti nasleduje 30 drepov za 30 sekúnd. Poslednou časťou skúšky je opäť ukľudnenie v sede po dobu 2 minút. Medzi 2-minútovými sledovaniami nie je žiadna prestávka, nasledujú ihneď po sebe.
Meria sa:

S1 najnižšia hodnota SF pri prvom sedení pri maximálnom ukľudnení
S2 najvyššia hodnota SF po drepoch
S3 najnižšia hodnota SF pri druhom sedení pri maximálnom ukľudnení

Výpočet indexu:  Hodnotenie:
IR = (S1 + S2 + S3) - 200 do 3,0        výborný funkčný stav
10 3,1 - 7,0     dobrý
7,1 - 12       priemerný
12,1 - 15,0  slabý
nad 15,1      veľmi slabý

Veľmi výhodné je robiť meranie ráno po prebudení alebo za iných štandardných podmienok.

Trénovanosť a forma - trénovanosť je schopnosť organizmu znášať určitý stupeň zaťaženia. Čím vyšší stupeň zaťaženia je organizmus schopný znášať, tým vyššia je jeho trénovanosť. Forma je momentálny  aktuálny stav trénovanosti. Samozrejme každý športovec chce, aby jeho forma bola na čo najvyššej úrovni. Trénovanosť a formu je nutné sledovať počas celého tréningového procesu. Na toto sledovanie sa využívajú rôzne testy:

Conconiho test

Test rovnakého výkonu - napríklad u cyklistov to môže byť časovka: Ako príklad môžeme uviesť časovku na 50 km, kedy sa stanoví rýchlosť jazdy na 40km/h a rovný profil trate (najlepšie cyklistický ovál). Cyklista prejde 50 km za 1hod. 15 min. s priemernou SF 170 úder/min. Zlepšenie formy bude zaznamenané ak pri druhom teste tejto časovky bude priemerná hodnota SF nižšia ako 170 úder/min. Pre tento test je tiež veľmi vhodné použiť stacionárny bicykel (ergometer s nastavením požadovanej výšky wattov a frekvencie pedálovania.

Test rovnomerného zaťaženia - ak športovec počas určitého času a určitej štandardnej výšky SF (napr. 170 úder/min., ktorú sa musí snažiť udržovať počas celého výkonu) podá čo najväčší výkon. Ako príklad je možné uviesť v cyklistike prejsť čo najviac kilometrov za hodinu pri vopred zvolenej SF.
Intervalový test - ako príklad uvedieme v cyklistike šprinty na 1 km. Stanoví sa výška SF na ktorej sa bude každý šprint začínať napr. 130 úder/min.. Vždy po dokončení šprintu sa spustí funkcia Recovery TI (ukľudnenie, relaxácia) s nastavenou hodnotou SF na 130 úder/min. a tester pri dosiahnutí tejto úrovne oznámi začiatok ďalšieho šprintu. Na začiatku a konci zaždého šprintu je nutné zaznamenať medzičas. Pri zlepšení formy musíme zaznamenať skrátenie času medzi šprintami alebo samozrejme kratšie časy šprintov.
Test vrcholového zaťaženia - stanovíme si určitú vzdialenosť, u cyklistov napr. 50 km. Túto vzdialenosť sa športovec snaží absolvovať za čo najkratší čas. Tu môžu nastať dva prípady. Po prvé, že na tej istej alebo nižšej úrovni SF (ako napríklad z testu pred mesiacom) dosiahne kratší čas, alebo po druhé, že na vyššej SF dosiahne kratší čas. Miera trénovanosti, teda forma, je v obidvoch prípadoch vyššia. V druhom prípade sa vyššia trénovanosť odrazila aj na zvýšení hodnoty anaeróbneho prahu. Alebo všeobecný Cooperov test za 12 minút ubehnúť čo najväčšiu vzdialenosť pri určitej štandardnej srdcovej frekvencii. Tu môžu nastať tiež dva prípady. Po prvé, že na tej istej alebo nižšej úrovni SF (ako napríklad z testu pred mesiacom) ubehne športovec dlhšiu vzdialenosť, alebo po druhé, že na vyššej SF ubehne športovec dlhšiu vzdialenosť. Miera trénovanosti, teda forma, je v obidvoch prípadoch vyššia. V druhom prípade sa vyššia trénovanosť odrazila aj na zvýšení hodnoty anaeróbneho prahu.

Trénovanosť a forma sa vždy odráža na rýchlosti poklesu SF po zaťažení. Čím rýchlejšie sa SF dostane na východziu úroveň, tým lepšia je forma. Porovnáva sa o koľko úderov klesla SF za určitý čas. Spravidla sa meria ukľudnenie (pokles) za 1 alebo 2 minúty.

Pretrénovanie - pretrénovanie (pocit vyčerpania, zvýšená únava, chronická únava, opakované preťaženie) je dlhodobým problémom mnohých športovcov a v posledných rokoch sa tzv. únavový syndróm vyskytuje stále častejšie tiež u nešportujúcej populácii a stáva sa príčinou značných problémov v pracovnom i bežnom živote. Pretrénovanie je často sprevádzané depresiou, únavou, podráždenosťou, zhoršením koncentrácie, nechuťou k tréningu, poruchou spánku, zvýšeným potením a pod. Z fyziologických príznakov je to zvýšenie kľudovej hodnoty SF, zníženie maximálnej hodnoty SF, zvýšenie hodnoty výsledku Ruffierovej skúšky, svalové bolesti, pokles výkonnosti, zníženie sily, zvyšujúca sa početnosť ochorení, zhoršená koordinácia a pod. Srdce nám dáva informácie vždy s určitým predstihom ako ich dokážeme rozpoznať vedomím. Často je to práve signál, kedy je ešte možné napr. zabrániť pretrénovanou alebo premôsť prichádzajúcu chorobu. tu je jenoznačne vidieť, aký veľký prínos má systematické sledovanie SF. Často sa podarí minimalizovať časové straty na minimum a tak zachrániť, napr. pred dôležitým svetovýmm podujatím, mnohoročnú kvalitnú prácu športovca a realizačného tímu.

Srdce je najdôležitejším svalom v našom tele. Aby bolo silné a zdravé, potrebuje cvičenie. Každý z nás chce mať zdravé srdce v zdravom tele. Nikto z nás však nemá čas na to, aby ho venoval kondičným cvičeniam, ktoré sú málo účinné, nudné a predovšetkým nespĺňalo naše individuálne potreby. Našťastie srdce samotné je kľúčom k tvorbe vysoko účinných tréningových programov.
Kontrolovaním SF získate údaje o intenzite zaťaženia v tréningu, dokážete správne vykonávať tréning, podať maximálny výkon, získate dôležité informácie o predštartovom stave, rozcvičíte sa správnou intenzitou (čím si vytvoríte najlepšie predpoklady na kvalitný výkon a znížite riziko zranenia), jednoduchými testami si určíte trénovanosť a formu, dokážeme včas spozorovať pretrénovanie alebo prichádzajúcu chorobu, jednoduchým a účinným spôsobom si upravíte nadváhu atď... Na základe takej spätnej väzby ako je srdcová frekvencia, neskôr môžete určiť účinnosť vašich tréningových postupov, metód prípravy a zefektívňovať ich pri riadení ďalšieho tréningového procesu. Srdce nám totiž dáva informácie vždy o skutočnom stave organizmu a vždy s určitým predstihom ako ich dokážeme rozpoznať vedomím.

Absolútnou prednosťou výrobkou firmy POLAR je možnosť spracovania záznamu SF na počítači. V praxi to znamená, že celú pohybovú aktivitu prístroj nasníma do pamäte (až 260 hodín) kdekoľvek v teréne a následne sa prenesie pomocou interface do počítača, kde sa podrobne rozanalyzuje. Do prístroja je možné nasnímať akékoľvek množstvo záznamov cvičebných jednotiek počas dlhšej doby a preniesť ich do počítača neskôr (výhodné na sústredeniach). Nasnímané záznamy SF zotrvajú v pamäti prístroja až dovtedy, kým sa nevymažú.

To, že zariadenia POLAR sú používané na celom svete (v športe, vede a výskume, v zdravotníctve atď.) je jedinečná súhra mnohých faktorov: presnosť merania založená na princípe EKG, cenová prístupnosť, miniatúrnosť celého zariadenia (mikropočítač v podobe náramkových hodiniek), bezdrôtový prenos informácií, možnosť spracovania informácií na počítači, technické a dizajnové prevedenie... Všetky zariadenia POLAR sú zdravotne nezávadné a nielen na Slovensku klinicky testované s výbornými výsledkami.

Firma POLAR ELECTRO od začiatku výroby meracích zariadení srdcovej frekvencie využíva najpresnejší princíp snímania pulzu. Je to rovnaký princíp ako meranie pulzu s prístrojmi EKG - snímanie rozdielov elektrických potenciálov srdca. Každý model teda obsahuje prijímač (mikropočítač v podobe náramkových hodiniek) a vysielač (hrudný pás). POLAR využíva výhradne bezdrôtový prenos signálu SF z vysielača do náramkového prijímača.